24 تیر 1392

الا ساقی به عشق روی ماهت

شدم آشفته چون زلف سیاهت

بیا یک لحظه چشمت را به هم نه

که دل آتش نگیرد از نگاهت