24 تیر 1392

به هر صبحی که کردم یاد رویش

شنیدم لحظه لحظه بوی مویش

گمان دارم چو پیکی نامه ام را

کبوتر می برد گاهی به سویش