24 تیر 1392

پریشان گشته ام از داد و فریاد

نگردد خاطرم یک لحظه ای شاد

هنوز از بیستون آید صدایی

به یاد قصه ی شیرین و فرهاد