24 تیر 1392

ای دوست گذر کن نفسی بر من دلخون

شاید که شفایم بدهی زآن لب میگون

استاد وفا بوده ای از مکتب لیلی

پیغمبر عشقی تو برای دل مجنون