24 تیر 1392

من از چشمت نگاه را دوست دارم

ز رویت رنگ ماه را دوست دارم

بیا آهسته امشب در سرایم

که در خلوت گناه را دوست دارم