24 تیر 1392

بدون روی خوبت خواب تعطیل

تب عشق و شب مهتاب تعطیل

اگر یک شب در آغوشم نباشی

دوبیتی با شراب ناب تعطیل