24 تیر 1392

به روی شانه ها گیسویت آویخت 

هزاران شاخه گل از دامنت ریخت 

نگاهم کردی و لبهای سرخت 

دلم را از هوسناکی برانگیخت