24 تیر 1392

"الا یا ایهـــاالْسّاقی" کجائی

عــلاج درد بی درمان مــائی

أدر کاساً ، شده پیمانه خالی

بیا تا ساغرم را پـُــر نمـائی