24 تیر 1392

توی گوشم خش پاییز توست 

لحظه هایم دائماً لبریز توست

بوی بودن بوی عشق و زندگی   

بی گمان در جامه ی گلریز توست