24 تیر 1392

به من گفتی بهشتی پر ز تاک است

شرابش طاهر و مطبوع و پاک است

ولــــی گــویی ننوش از آب انگور

 اگـر آن جـا روا اینجا چه باک است