24 تیر 1392

یکی گِرد تو دائم در طواف است

یکی از هجر تو در اعتکاف است

یکی از وصل تـو همواره سیراب

یکی از دیدنت عمری معاف است