24 تیر 1392

گفتی گذر از حد و حدودت نکنم

یعنی که نگاهی به وجودت نکنم

وقتی که لبم روی لبت جفت شود

یادم بده هر دم کـه کبودت نکنم