24 تیر 1392

اگـــــرچه لایق و ارزنده ای تو

لجوج و سرکش و یکدنده ای تو

من از رفتار تـــو فهمیدم این را

کـه از من واقعاً دل کنده ای تو