24 تیر 1392

گلِ پیراهنت را دوست دارم

غزلهای تنت را دوست دارم

شبیه ساغر از جنس بلوری

بلور گردنت را دوست دارم