26 دی 1391

سالها رفت و ﺷﺒﯽ ﻣﺤـــــــﺮﻡ ﺭﺍﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ
ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ساز دل ﻭ ﺳﻮﺯ ﻭ ﮔـــــﺪﺍﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ

همچنان ﺑﺎ ﺩﻝِ ﭘﺮ ﻏﻢ ﺳﺮِ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ
ﺿﺮﺑﻪ ﺑــﺮ ﺩﻑ ﺯﺩﻡ ﻭ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﺳﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ

قبله ی اول من ﻣــــــﺮﮐﺰ ﺍﺑـــــﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
بانیِ ﻣﻌﺠـــــــﺰﻩ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻧﻤـــــﺎﺯم ﻧﺸﺪﯼ

پشت کــردی به ﻣﻦ ﻭ ﺭﻭی نمودی ﺑﻪ ﺻﺒﺎ
ﺁﺧـﺮ ﺍﯼ ﺷﺎﺧﻪ ﯼ ﮔﻞ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﻧﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ

مــنِ آواره فسردم به کـــــــــــویر ﺑﺮﻫﻮﺕ
ﺍﺑـــــﺮِ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽِ ﺻﺤـــــــــــﺮﺍﯼِ ﻧﯿﺎﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ

پـــُر شدم عاقبت از عاشقی و بوالهـوسی
ﻣـــــــﺮﻫﻤﯽ ﺭﻭﯼ ﺩﻝ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﻧﺸـﺪﯼ

دیده بودی تو ﻋﺴﻞ بیکس ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺍم
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﻧﺲ ﺷﺒﻬــــــــﺎﯼ ﺩﺭﺍﺯﻡ ﻧﺸﺪﯼ