17 دی 1391

به همان گونه که با اهل محل خواهم ساخت
با لبت بوسه ای از جنس غزل خواهم ساخت

هر کجا بینم اگرغنچه گلی شبه تو را
غزل تازه تری روی بدل خواهم ساخت
 
چشم شب را بدرانم ز پی دیدن تو
دیده را تا به سحر وصل زحل خواهم ساخت

تن خود را بسپارم چو به دستان طبیب
بی غم ضایعه در زیر عمل خواهم ساخت

منزلم سست و خراب آمده از زلزله ها
من آواره مکان زیر گسل خواهم ساخت

هر زمانی که بگیرم به بغل عکس تو را
با لبان شکرین توعسل خواهم ساخت