28 آذر 1397

به پاس همدلی در جشن سرما

نشستم چلـه را با شور و غوغا

انارِ سـرخِ شیـــرین را شکستم

به عشـقِ دختری با نام یلـــــدا