28 آبان 1397

دفترِ گل واژه درطوفانِ باد از دست رفت
با ورود لشکرِ غـم شعرِ شاد از دست رفت

کشورِجم را سراسر جهل و بدبختی گرفت
بستر اندیشه درعلم و سواد از دست رفت

از همان روزی کـه آقـایِ ریا شـد شیخ شهر
در میـان نـوجـوانان اعتـقاد از دسـت رفت

بس کـه بــر منبـر بگـویـد از جهـان آخـرت
معنی آسایش ِ بعد از معــاد از دست رفت

رشته های محکم همبستگی ازهم گسیخت
اتحــادِ تیــــره هـای بـا‌ نــژاد از دست رفت

بـرگِ تاریخی نمـاند از وجـهه ی پیشینیان
آن همه نام و نشانِ قوم ماد از دست رفت

در میــانِ اهـــــلِ آبـادی فنــا شـد همـــدلی
در حقیقت بین مردم اعتماد از دست رفت

منتقد را ای عسل بانو بـه مسلخ می بـرند
روز اول جای بحث و انتقاد از دست رفت