16 آبان 1397

مگـر از بغض آهنگی بسازیم
نشاطی با دلِ تنگی بسازیم

بیا تا پَر دهیم اندیشه ها را
جهـان سبزِ یکـرنگی بسازیم