5 آبان 1397

برگ ریـزان شیونِ شعــر مـلال انگیـز بود
برگ ریزان قصـه ی دلشوره ی پاییــز بود

از نگـاه آذر و آبان کــه عمــری هـم دلــند
کوچـه ی مهــر از وجـود زردهـا لبریز بود

کس نگیرد عیبی از رخـت عروس فصلها
این همـه زیبـایی از نقـاش رنگ آمیـز بود

خش خش گلواژه هادر داستان برگ و باد
صحنه ی بر پا شدن در روز رستاخیز بود

رد پاهای جنون بـر برگ هـای سرخ و زرد
استنـاد دیگــری از حملــه ی چنـگیــز بود

بــر سـر نعـش شقـایق در گــذرگاه خـزان
جامه ی آلالـــه ها بـر نیـــزه های تیز بود

ای عسل از درد و آه و اشک جانسوز قلم
نامـه ها آمیــزه ای از نکتـه هـای ریـز بود