12 مهر 1397

از ایل و تبارِ صـدف و دُرّ هستم
سرشارتر از کرخه و از کُر هستم

از تیره ی مـردانگی و سادگی ام
آزاده ای از پارسه ام، لُــر هستم