8 مهر 1397

شبی گفتــم کـــه بـا ابـلاغ عشقت
بچینـم سیب ســرخ از باغ عشقت

چه دانستم که شیطان دو چشمت
فـــریبـم می دهـــد از داغ عشقت