31 شهریور 1397

عـزای لالـــه هـای واژگــون است
سـراپای شقایق غرق خون است

میــان اضطـراب و بغض کــوچه
صدای طبل و تار ذوالفنون است