25 شهریور 1397

نگاهــت آتشـــــم زد از شـــراره
کــه دودم رفتــه بالا تـا ستــاره

اگر سوزد به سختی استخوانم
رُخـت را می کنم از نـو نـظـاره