14 شهریور 1397

نظر دارم کـه در بنـــد تـو باشم
اسیـر چشم و لبخــند تـو باشم

چنان افکنده ای آتش به جـانم
کــه عمــری آرزومنـد تــو باشم