27 تیر 1397

کوچه های عشق و شادی را پراز غم کرده ای
از تکبُّـــر ملّـتی را غـــــرق مـــاتم کـــرده ای

میهن از جــور و جفـایت روی آرامش نـدید 
چـادرِ غـــم را بـه پا در کشور جـم کـرده ای

ای بهشت واهی ات وارونه گــردد بـر سرت
روزگار خــوب مـــردم را جهنــــم کـــرده ای

روز روشن گــوی سبقـت را ربــودی از ستم
روی چنگیـزِ مغــول را بارهـا کـــم کــرده ای

هم به نام دیـن شدی بر گُرده ی مـردم سوار
هم بـه فتـوا فتنه در اقصـای عالـم کـرده ای

فارغ از هر عیب دیگر تند خویی کار توست
هم چنان بــر روی منبر چهـره درهم کرده ای

با خبر از حــال و روز مــردمان بــــودی ولی
بستــر بـدبخــتی مــا را فـــراهــم کـــرده ای

گفتـه بـــودم در تغـــزل شکـوه را کمتـر کنم
ای عسل ما را به رک گویی تو مُلزم کرده ای