17 خرداد 1397

من آن افسرده جانِ تیــره بختم
کـه افتــاد از بلنـــدی ها درختـم

از آن روزی کـه اقبالم کـج افتاد
به زیر دست و پای سنگ سختم