9 خرداد 1397

مگر بغضی که مانده در گلویم
کند در جای خلوت قصه گویم

هنوز از نا امیدی می کنم خاک
دلـــــم را در مـــــــزار آرزویـم