31 اردیبهشت 1397

از اقبالــم نشد بستر فــراهم
کـه ریزد بر سرم بارانِ نم نم

چـرا اردیبهشت و فـرودیـنم
شده اردی غـم و اردی جهنم