3 اردیبهشت 1397

کمی با واژه هایم در مصـافم
دو روزی از غزل گفتن معافم

دوبیتی را رهـا کردم که شاید
ربـاعی از خـــم زلفــت ببافـم