25 اسفند 1396

هــوای دهلــــران تـا آسمـاری
شده از بوی فــروردین بهاری

بیا در دشــتِ گل ها تـا ببینی
هزاران گـونه ی سرخ و اناری