23 اسفند 1396

دوبـاره میـخک و نسـرین بیاید
بهـاری سبـز و عطــرآگین بیـاید

درون کوچه ها اسفند می گفت
که عیــد از راه فـروردین بیاید