21 اسفند 1396

شقــایـق راضی و خرسند آید

بـه روی هـــر لبی لبخــند آیـد

تحمل کن همین امروز و فردا

کــه شـادی آخــرِ اسفنــد آیـد