11 اسفند 1396

شقایق در پس پَرچین چه زیباست

دویدن های بلــدرچین چه زیباست

لبـاس نـازک آلالـــــــــه ســرخ است

نگاه سبـز فـــروردیـن چـه زیباست