25 بهمن 1396

با استرس و دردِ درونم چکنم
از گسترش تبِ جـنونم چـکنم

فـردا کـه جوابم بکند دکتر من
بالا بــرود فشـارِ خـونم چکنم