11 بهمن 1396

زلیخـــایِ دو تا چشم سیاهـت

تبـــانی می کند با روی مـاهت

نگاهت شور و شرها کرده برپا

که یوسف را بیندازد به چاهت