29 دی 1396

دوش لبت را بــه لبـــم دوخــتم
آب شــدم ذوب شدم سـوخــتم

ثانیه ای زل بـه دو چشمـت زدم
در دل و جـــان آتشی افـروختم

دور تـو ای شمع شب افـروز من
چــــرخ زدم عــاشقی آمــوختم

هوشِ مــرا عشق ربـــود از کفم
دیـن و دلــم را بــه تو بفروختم

ای عسل از مکتب پــویای عشق
هیچ نـدانم کـــه چـــه اندوختم