30 آذر 1396

همان برفی که یلــدا را خبر داد
به سرمای زمستان بال و پر داد

سیاهی چــادری با رنگ شب زد
سفیدی دل به آهنگ سحــر داد