25 آذر 1396

فراوان گفته در وصف تـو فایز
نباشد غنچه ای مِثل تــو هـرگز

شدم دیوانه تر وقتی کـه دیدم
تنت را در میــان تــور قــــرمز