13 آذر 1396

غـزالِ هــر غــزل امشب توئی تو
عسل تر از عسل امشب توئی تو

بکــن خـــاکسترم از آتـش عشـق
کـه مهمانِ بغـل امشب تــوئی تو