16 مهر 1396

ڪنار شاخه ے گیلاس و شاتوت

بــریــزد از لبـت بـاران ِ یـاقـــوت

ولے ترسم ڪــه اسرائیلِ چشمت

زنـد آتش بـه جولان تا به بیروت