9 مهر 1396

به غیر از درد بی درمان نبودی
بـه جز اندوه ِ بی پایان نبـودی

دراین دنیای فانی هرچه بودی!
رفیق ِ یکدل و یک جان نبودی