3 مهر 1396

دوبـاره بـــرگ هـــا در راه پائیـــز
به خــــود پیچیده اند از آه پائیز

درون کلبـــه می آیـد بـــه گـوشم
صدای خش خش از درگاه پائیـز