31 شهریور 1396

از مهر و وفا زرد ِ دل انگیـز
رقصید و سپس نمـود واریـز

هنگـام ادای خطـبه ی عقــــد
صـد بـرگ ِ طلا بـه نـام پائیز