25 شهریور 1396

کجـائی ای گُـــلِ سیب ِ حیاطــم
تو هستی باعث شور و نشاطــم

چنان لبریزم از یادت که هــــرگز 
نرفتی لحظــه ای از خـاطــراتم