10 شهریور 1396

سرودِ بـرتر از شعــر و غـزل باش
برای مرد و زن ضرب المثل باش

جهـان را پــر بکـن از روشنـــائی
چـــراغِ سر درِ بیــن المـــلل باش