7 شهریور 1396

همین کـه موسـم گـــرما سرآمــد
دوباره سیب ســرخِ نوبـــــر آمـد

صدائی از فـــرارِ تیـــر و مــرداد
درون کــــوچه ی شهـــریور آمـد