27 مرداد 1396

خدایا جاے غـــم شادے بگیرد
خـــــــرابے رنگِ آبـادے بگیــرد

درِ زندانِ محڪـومان شود باز
کبـــــوتر بـــرگِ آزادے بگیــرد