26 مرداد 1396

به روی شانه هـا گیسویت آویخت
هزاران شاخه گل از دامنت ریخت

نگاهــم کــردی و لبـــــهای سرخت
دلـــــم را از هـوسناکی بـرانگیخت