26 مرداد 1396

بغیر از خط و خــال و آب و رنگت
شدم شیدای چشم شوخ و شنگت

هـــزاران آرزو کــردم که ای کـاش
رسد دستم به مـوهــــای قشنگت